Minőségpolitika

A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft. minőségpolitikája 2022. évben

Intézményünk alapvető célja, hogy teljeskörűen kielégítse a képzésben résztvevők, a megrendelők és az üzleti partnereinek igényeit, folyamatosan törekszik a szolgáltatások lehető legmagasabb szintű biztosítására.
Kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők, és minden képzésben résztvevő olyan korszerű ismereteket szerezzen, mely alkalmassá teszi őket a munkavállalásra. Felnőttképzést kiegészítő tevékenységeink – előzetesen megszerzett tudás felmérése, elhelyezkedési tanácsadás, képzési hatékonyság növelése, munkavállalás elősegítése – segítik a tudatos szakmaválasztást és a képzést követő mielőbbi elhelyezkedést.
Az intézmény mindent megtesz azért, hogy a tevékenységi körében jó hírnevet szerezzen, és azt megőrizze; adottságainak megfelelően részesedjen a térség felnőttképzési piacán.
Intézményünk deklarálja, hogy olyan felnőttképzési intézmény, melynek irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének növelése áll. Szakmai és adminisztratív tevékenysége, szabályozott működése a mérhető minőségcélokon keresztül – az önértékelés rendszeres végrehajtásával és az eredmények elemzésével – biztosítja a résztvevők elégedettségét, egyidejűleg megfelelve a vonatkozó jogszabályoknak, a megrendelői igényeknek és a munkaerő-piaci elvárásoknak.

Ennek érdekében intézményünk

 • bevezette és fenntartja – a 393/2013.(XI.12.) Kormányrendelet szellemiségében készült és az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerét
 • átfogó minőségpolitikát, ehhez kapcsolódó stratégiát alakított ki képzési és szolgáltatási tevékenysége minőségének biztosítása érdekében
 • formális belső mechanizmusokat követ képzési programjai indításának jóváhagyására, követésére és rendszeres belső értékelésére vonatkozóan
 • eljárásokat alakít ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és minősítésének biztosítására
 • minden érdeklődő számára biztosítja a pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadást és annak megvalósításához szükséges erőforrásokat
 • gondoskodik képzési tevékenységének hatékonyságát biztosító információk gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról
 • honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat
 • a képzésben résztvevőknek teljes körűen biztosítja az álláskeresési ismeretek oktatását és az elhelyezkedési tanácsadást
 • a megrendelőivel, beszállítóival, hosszú távú partneri kapcsolatot alakít ki
 • teljes működési területén folyamatosan méri és elemzi a partneri elégedettséget
 • kulcsfolyamatainál érvényesíti a partnerközpontú működés elvét
 • a képzésben résztvevők számára mindig a legkorszerűbb tudástartalmat közvetíti, és felkészíti őket a munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelésre
 • tananyagait úgy készíti el, hogy azok a tanulási hatékonyságot növeljék
 • folyamatosan fejleszti a munkatársak ismereteit, képességeit, hogy a változó környezeti hatásoknak és követelményeknek magas szinten meg tudjanak felelni
 • olyan oktatói kört alakít ki, akik – a jogszabályokban megfogalmazott képzettségi és végzettségi megfelelés mellett – korszerű és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek, melynek átadása kielégíti a munkaerő-piaci elvárásokat
 • céljai eléréséhez a szükséges erőforrásokat hiánytalanul és folyamatosan biztosítja és fejleszti
 • minőségpolitikáját évente felülvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja

Intézményünk vezetése elvárja, hogy minden főállású és szerződéses munkatársa legjobb tudásával és szorgalmával járuljon hozzá a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. minőségpolitikájának és kitűzött minőségi céljainak eléréséhez, az intézmény hírnevének öregbítéséhez.

A DEBRECENI Képző Központ Nonprofit Kft. felnőttképzést kiegészítő tevékenysége, szolgáltatásai

I. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése

A DEBRECENI Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az érdeklődő (potenciális résztvevő) ügyfelek számára biztosítja az előzetesen megszerzett tudás, készség, képesség felmérésének és beszámításának lehetőségét; melynek célja, annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalata alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére.  A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

A már megszerezett tudás beszámítása

A már megszerzett kompetenciák beszámítását a felvételt nyert ügyfeleknél alkalmazzuk annak érdekében, hogy mentesíteni lehessen egyes képzési részek látogatása alól. A szaktudás, kompetencia- készlet felmérése kérdőíves formában történik. A kérdőíveket a képzési vezető a szakterület oktatójával együttműködve készíti el, illetve értékeli.

Amennyiben a felmérés eredménye 90 %-os teljesítést meghaladó, akkor a képzésben résztvevő kérelmére – mentesül az érintett modulok meghatározott képzési részeinek látogatása alól.

Mentesül továbbá az adott képzési részek óralátogatási kötelezettsége alól az a képzésben résztvevő, aki oklevéllel igazolja, hogy az elsajátítandó kompetenciák birtokában van. A modulzáró vizsgák alól felmentés nem adható, mivel az a komplex vizsgára való jelentkezés feltétele. Minden felmentési kérelem elbírálását követően annak dokumentált jóváhagyására a felnőttképzési igazgató jogosult. A felmentéseket a felnőttképzési szerződésben is rögzíteni kell.

II. Szakmai alkalmassági vizsgálat

A tanfolyam indításához szükséges jelentkező megléte esetén meghatározásra kerül a szakmai alkalmasság vizsgálat helye és ideje. A szakmai alkalmassági vizsgálat intézményünkben, szóban és / vagy írásban történik. Az írásos forma szakmai tesztek, feladatsorok kitöltését jelenti. A szóbeli elbeszélgetéssel – melyen a képzési vezető, valamint a szakirány szerinti vezetőtanár vesz részt – részben a jelentkező szakmai „múlt”- ját igyekszünk feltérképezni, részben pedig azt kívánjuk megállapítani, hogy a jelölt képes-e elvégezni a tanfolyamot, kellően motivált-e és rátermettsége alkalmassá teszi-e arra, hogy új ismereteinek birtokában munkahelyet találjon.

A szakmai alkalmasság felméréshez összesítő „Értékelő lap”-ot használunk, amely tartalmazza a jelentkező minősítését (a felvételről / elutasításról szóló döntést). Reklamáció esetén biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a panaszos megtekinthesse saját felvételi feladatainak javítását.

Az előírt iskolai végzettség hiányában, az adott szakképzés Szakmai és vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével vizsgálat tárgyát képezheti az adott szakmacsoportra vonatkozó kompetenciák vizsgálata. Megfelelő kompetenciák birtokában a szakmai alkalmasság megállapítható.

III. Képzés hatékonyságának növelése

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

Összes órák száma: 16 tanóra (2×8 óra)

Ebből:

 • Elméleti órák száma: 16 tanóra
 • Gyakorlati órák száma: –

Alkalmazott módszer: cselekvés orientált és életpálya szemléletű, komplex tréning-módszer, mely alapvetően személyiségfejlesztésre irányul és a résztvevők tudatos, önként vállalt hatékony együttműködésén alapul. A tréning-módszer csoportos foglalkozások formájában csoportdinamikai hatásokra és irányított tapasztalati tanulásra épít, eredményeként a résztvevők új ismereteket, kompetenciákat sajátítanak el, valamint intra- és interperszonális készségek fejlesztésére kerül sor.

 

Tematikája:

Együttműködés és motiváció (6 óra)

Cél: a képzéssel és a nyílt munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatos motiváció felkeltése, erősítése és fenntartása, a résztvevők motiváltságának növelése mind képzési, mind munkavállalási, mind pedig saját sorsuk irányításának tekintetében. A csapatépítés folyamata a képzés hatékonyságát, sikerességét segíti elő. A közösségi tudat támogató és kreatív légkört teremt, mely erősíti a tanulás és a konkrét képzés iránti elkötelezettséget.

Az együttműködés felépítése (versengés kontra együttműködés, megbízhatóság, együttműködés és hatékonyság a csoportban, saját szerep felismerése a team munkában, csoporttá alakulás)

 • Érdeklődés felkeltése, saját motivációs alap felmérése (belső és külső motivációk, kényszerek,)
 • Saját életpálya áttekintése, adott élethelyzet tudatosítása, helyzetelemzés
 • Jövőkép, a célok reális kiválasztása és megfogalmazása, döntéshozatal, felelősségvállalás
 • Önbizalom erősítése, a várható nehézségek tudatosítása, felkészülés a leküzdésükre (akadályok elhárítására módszerek kialakítása, motivációt erősítő elemek beazonosítása)

 

Konfliktuskezelés (5 óra)

Cél: a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez, valamint a konfliktuskezelés tanításához/tanulásához kapcsolódó tudás mozgósítása, megerősítése, kiegészítése. További cél a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy munkájuk során szakszerűen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

 • A konfliktus témához kapcsolódó tapasztalatok és szemléletmód elsődleges feltárása
 • A konfliktusok definíciója, értelmezése
 • Konfliktuskezelési stratégiák megismerése, előnyök és hátrányok
 • Saját konfliktuskezelési technikák tudatossá tétele/megismerése
 • Hatékony konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása (asszertív viselkedés, önérvényesítés önmenedzselés, nyerő-nyerő megközelítés, aktív meghallgatás, „Én-üzenetek” technikája)

Tanulási technikák (5 óra)

Cél: a résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerése, tudatosítása, hatékony tanulástechnikák, módszerek elsajátítása, gyakorlása, a tanulási stratégia kialakítása a tananyag könnyebb elsajátítása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

 • Tanulási motiváció, tanuláshoz való viszony (saját tapasztalatok és szemléletmód feltárása)
 • Tanulási stílus (saját tanulási stílus megismerése)
 • Tanulási stratégiák (az egyéni tanulási stílushoz illeszkedő tanulási technikák elsajátítása, teljesítmény-szorongás csökkentése, problémamegoldás fejlesztése)
 • Tanulási szokások, a tanulás tervezése, időgazdálkodás, pontosság, napirend – hetirend.

IV. Munkavállalás elősegítése

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Összes órák száma: 24 tanóra

Ebből:

 • Elméleti órák száma: 24 tanóra
 • Gyakorlati órák száma: –

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység tematikája:

Munkaerő-piaci alapismeretek (6 óra)

  • Munkaerő-piaci környezet (munkaerő-piac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerő-piac)
  • Helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszerei (álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei)
  • Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretek (fajtái, eltérései és azokból adódó következmények)
  • Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)
 1. Álláskeresési alapismeretek (12 óra)
  • Az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)
  • Tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)
  • Önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)
  • Interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)
  • Kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés
 1. Kommunikációs alapismeretek (4 óra)
  • Kommunikációs csatornák
  • Verbális nem verbális eszközök
  • Kommunikáció gyakorlása (agresszív-, passzív-, asszertív- kommunikáció szituációs játékokon keresztül
 1. Munkaviszony létesítése (2 óra)
  • Beilleszkedés a munkaközösségbe, tolerancia, lojalitás
  • Munkahely megtartása, alkalmazkodás és önérvényesítés

A vizsgára bocsátás feltétele – egy a képzéshez kapcsolódó, annak eredményeként betölthető munkakörökhöz igazodó – önéletrajz és motivációs levél elkészítése. A résztvevők a felnőttképzést kiegészítő tevékenység végén teszt formájában adnak számot a megszerzett ismereteikről.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket valamennyi érintett résztvevőnek felajánljuk, a fentebb meghatározott egységes tematikával.