Tájékoztatás

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

1. Adatkezelő megnevezése

Neve: Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
E-mail: info@dkkinfo.hu
Telefon: 52/533-148
Honlap: www.dkkinfo.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Email: dkk.adatvedelmi@gmail.com

A „személyes adat” fogalma:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A „címzett” fogalma:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél – e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az érintett személyes adatait főszabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében, vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében megismerik az érintett személyes adatait. Az adatok megismerésének körét jelen tájékoztató részletesen tartalmazza.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.
Az adatok megismerésével kapcsolatos konkrét tájékoztatást jelen dokumentumban olvashatja.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő saját szerverén és a szolgáltatói szerveren tárolja.
Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
A megosztások műkörökhöz kapcsolódóan szabályozva vannak, hogy ki melyik meghajtón lévő dokumentumokhoz fér hozzá.
Illetve a logokban 1 hétig visszanézhető, hogy melyik felhasználó milyen fájlműveleteket hajtott végre.
Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, hozzáférési jog:
Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni, helyesbítési jog:
Ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni, törlési jog:
Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását, adatkezelés korlátozásához való jog:
Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

A GDPR 19. cikke alapján a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség, tájékoztatás kéréséhez való jog:
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés – korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára, adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti a rá vonatkozóan kezelt adatok papír alapon történő megtekintését, továbbá jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni, tiltakozáshoz való jog:
Kizárólag akkor érvényesíthető, ha a jogalap közérdek, közfeladat ellátása vagy jogos érdek. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni, hozzájárulás visszavonásához való jog:
Amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

3. Az adattovábbítás címzettje(i):

Név: DENOK Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Cégjegyzékszám: 09-09-015413
Adószám: 14419250-2-09

Név: iCont 2002 Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.
Cégjegyzékszám: 01-09-878157
Adószám: 12946758-3-42

Név: FŐNIX DEFEND Kft.
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Soós Sára u. 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-014181
Adószám: 14123788-2-09

Név: Dr. Rónai György
Székhely: 4271 Mikepércs, Búzavirág u. 18. Cégjegyzékszám: 37387295
Adószám: 6667973-1-29

4. Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • ügyvezető
 • képzési igazgató
 • műszaki-oktatási igazgató
 • gazdasági vezető
 • szolgáltatási igazgató
 • képzési igazgató
 • üzemeltetési vezető
 • szolgáltatási igazgatóhelyettes
 • képzési koordinátor
 • szolgáltatási ügyintéző
 • pénzügyi ügyintéző

6. Az adatbiztonság érdekében tett intézkedések:

A gazdasági részlegen dolgozó munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.
A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek hozzá.
Jelszóval védett képernyőzár használata.
A papír alapú személyi anyagok kulccsal zárható szekrényben illetve páncélszekrényben vannak tárolva.
Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása.
A logokban 1 hétig visszanézhető, hogy melyik felhasználó milyen fájlműveleteket hajtott végre.

9. Az adattovábbítás címzettje(i):

Név: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai
Balmazújvárosi Járási Hivatal 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/B
Berettyóújfalui Járási Hivatal 4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 9.
Debreceni Járási Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Derecskei Járási Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 126.
Hajdúböszörményi Járási Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
Hajdúhadházi Járási Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Hajdúnánási Járási Hivatal 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.-14.
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B épület
Nyíradonyi Járási Hivatal 4254 Nyíradony, Árpád tér l.
Püspökladányi Járási Hivatal 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6

Név: DENOK Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Cégjegyzékszám: 09-09-015413
Adószám: 14419250-2-09

Név: Debreceni Szakképzési Centrum

Székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Székhely: 1223 Budapest, Park u. 2.

Név: Debreceni Vizsgaközpont KFT.
Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota u. 57. fsz. 4.

10. Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.

11. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • ügyvezető
 • műszaki-oktatási igazgató
 • gazdasági vezető
 • szolgáltatási igazgató
 • üzemeltetési vezető
 • szolgáltatási igazgatóhelyettes
 • képzési koordinátor
 • szolgáltatási ügyintéző
 • pénzügyi ügyintéző
 • oktató

12. Az adatbiztonság érdekében tett intézkedések:

Az oktatási részlegen dolgozó munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.
A belső hálózatokat csak azok a dolgozók érhetik el, akik arra jogosultak.
Jelszóval védett képernyőzár használata.
A papír alapú személyi anyagok kulccsal zárható szekrényben illetve páncélszekrényben vannak tárolva.
Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása.
A logokban 1 hétig visszanézhető, hogy melyik felhasználó milyen fájlműveleteket hajtott végre.